Ivm covid19 gelden er extra maatregelen.Op de afspraken pagina en in de afspraakbevestiging vind u hierover meer informatie .

ALGEMENE VOORWAARDEN BABY-LIVE

 1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna: ‘AV’) zijn van toepassing op alle reserveringen/afspraken bij, en alle verrichte diensten/werkzaamheden door Baby-Live.

Doel en resultaten

 1. Het doel van een echo bij Baby-Live is het met behulp van echografie het ongeboren kindje zichtbaar te maken.Dit is niet voor medische doeleinden.
 2. Geen enkele waarneming, constatering en/of conclusie voor, tijdens en/of na de echo kan worden aangemerkt als een medisch oordeel.
 3. In geen geval wordt bewust gekeken c.q. gezocht naar eventuele afwijkingen.
 4. Indien volgens Baby-Live sprake is dan wel kan zijn van een afwijking/bijzonderheid, dan zal dit besproken worden.Er kan dan evt terugkoppeling plaatsvinden met de zwangerschapsbegeleider, verloskundige en/of behandelend arts.

Reserveringen en annuleringen

 1. Een afspraak voor een echo kan telefonisch via de reserveringssite of per e-mail worden gemaakt.
 2. Bij annulering van de definitieve afspraak door de opdrachtgever, binnen 12uur voordat deze zal plaatsvinden, kan Baby-Live (annulering)kosten in rekening brengen.
 3. Bij annulering van de definitieve afspraak door Baby-Live kan door de opdrachtgever geen schade en/of kosten worden verhaald. Baby-live zal zo snel mogelijk een nieuwe afspraak plannen.

Kwaliteit en garantie

 1. De kwaliteit van de pretecho wordt mede bepaald door factoren waarop Baby-Live geen invloed kan uitoefenen. Denk hierbij aan de positie van de baby, hoeveelheid vruchtwater en de dikte van de buikwand. Hierdoor kan geen garantie en/of financiële compensatie worden afgegeven wat betreft het eindresultaat.

Betaling

 1. De cliënt betaalt de kosten voor de gereserveerde pretecho volledig bij het 1e bezoek. In overleg en bepaald door de echoscopiste kan een eenmalig kosteloos herhaalbezoek worden afgesproken. Dit gebeurt als de echoscopiste bepaalt dat de verkregen beelden en/of opname onvoldoende kwaliteit bevatten. Dit geldt niet meer bij een zwangerschap later dan 29 weken. Mede omdat de kans op een goede echo na 29 weken bij de meeste zwangeren erg afneemt.

Aan uitzonderingen op deze afspraak kunnen geen rechten worden ontleend.

Het aanwezig zijn van handen, armen, voeten en of benen bij het gezicht van de de baby zijn geen belemmering voor het maken van acceptabele foto’s en of opnamen.

Mocht ook de herhaal pret-echo onvoldoende foto’s en of beeldmateriaal opleveren dan is dit een situatie van overmacht maar draagt Baby-Live daar op geen enkele wijze financiële consequenties voor. Er wordt geen geld terugbetaald. Dit omdat Baby-live al extra tijd besteed en naar maximale kunnen zal proberen de baby in beeld te brengen.

Verkregen Beelden

 1. De cliënt gaat er mee akkoord dat de beelden via wetransfer verstuurd worden. Dit geldt voor al het beeldmateriaal, dus foto’s en films.
 2. Baby-live mag de beelden gebruiken voor bv promotie/sociale media tenzij door de klant uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de beelden hiervoor niet gebruikt mogen worden. De beelden mogen alleen anoniem gebruikt worden.

Geheimhouding

 1. Baby-Live verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die op enigerlei wijze verband houdt met de echo en/of de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

 1. Baby-Live voert de echo met de groots mogelijke zorgvuldigheid uit. Na jaren van wetenschappelijk onderzoek zijn er nog geen schadelijke effecten geconstateerd bij het gebruik van echografische apparatuur. Baby-Live aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, evenals de hieruit voortvloeiende kosten en/of vergoedingen, die (nog) voortvloeit als gevolg van:
  a. de door Baby-Live onopgemerkte afwijkingen en/of bijzonderheden bij het
  ongeboren kind;
  b. de foutieve beoordeling van het geslacht door Baby-Live bij het ongeboren kind;
  c. de schadelijke effecten bij (de moeder van) het ongeboren kind als gevolg van het
  echografische apparatuur.
 2. Baby-Live zal tevens geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de geleden dan nog wel te lijden (in)materiële (in)direct schade die op enigerlei wijze verband houdt met de echo.
 3. Indien Baby-Live aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Deze schade is beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde.